تجربیات مشتریان | AR | EN

02171178

پروژه ها / شناسه خبر: 80802
|

توصیه استاندارد ملی ۷۷۸۲ ایران به وجود کام و زبانه (نر و مادگی) در بلوک های سبک (صفحه ۴ بند ۶-۱ قسمت ویژگی ها) تاریخ: 1398/05/10

بلوک سبک لیپر دارای استاندارد ملی 7782  ایران

* آیا در استاندارد ملی 7782 ایران توصیه به استفاده از بلوک های با نرو مادگی شده است؟
- در استانداردملی 7782 ایران به طور واضح در قسمت ویژگی ها (شماره 6) بند 6-1 توصیه به وجود کام و زبانه برای ایجاد اتصال بهتر شده است. 


- استاندارد ملی ایران مطابق بند 6-1 صفحه 4 توصیه به داشتن فاق و زبانه برای داشتن اتصال بهتر می کند که از مزایای دیگر آن میتوان به :

 1. افزایش سرعت اجرای دیوار

2.  سهولت در شاقول چیدن دیوار

3. یکپارچگی بیشتر و مقاومت بیشتر در برابر زلزله

4. جلوگیری از ایجاد پل حرارتی عمودی که در بلوک های بدون نر و مادگی توسط ملات معمولی بین 2 بلوک بوجود می آید

اشاره کرد.

 

 

captcha