تجربیات مشتریان | AR | EN

02171178

null / شناسه خبر: 80763
|

تمدید گواهینامه فنی مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی برای ششمین سال تاریخ: 1397/04/11

تمدید گواهینامه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی متعلق به شرکت افق فردای پاسارگاد برای ششمین سال متوالی انجام شد.

 

بدین منظور در هر سال سه مرتبه کارخانه بلوک لیپر توسط کارشناسان مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی مورد بازدید و نمونه برداری قرار گرفته و پس از تست و آزمایش برروی نمونه ها، تمامی آزمایشات مطابق با استاندارد ملی 7782 ایران انجام پذیرفته و مورد تأیید قرار گرفته است.

 

 

 تاریخ: 1397/04/11

 

captcha